Leiden Ameliyathane ve Yoğun Bakım Güvenliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Altınbaş, Y., Soyer Er, Ö. & Yavuz Van Giersbergen, M. (2021). Leiden Ameliyathane ve Yoğun Bakım Güvenliği Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16(2),189-197. doi:10.17517/ksutfd.793167

Sorumlu Yazar: 
Yasemin ALTINBAŞ
Geçerlik: 

Kapsam geçerliği için Kapsam Geçerlik İndeksi (KGİ) hesaplandı. Kapsam geçerliğinin sayısal değerlerle kanıtlanması
için, araştırmacı tarafından geliştirilen bir dereceleme ölçütü uzmanlara verildi. Kapsam geçerliliği Davis (1992) tarafından geliştirilen teknikle yapıldı. Davis tekniği uzman görüşlerini; “a)uygun, b)madde hafifçe gözden geçirilmeli, c)madde ciddi olarak gözden geçirilmeli ve d)madde uygun değil” şeklinde dörtlü derecelendirmektedir. Bu teknikle (a) ve (b) seçeneğini işaretleyen uzmanların sayısının toplam uzman sayısına bölünüp bir çıkarılarak maddeye ilişkin KGİ elde edilmektedir ve bu değer istatistiksel bir ölçütle karşılaştırmak yerine 0.80 değeri ölçüt olarak kabul edilmektedir. Uzman görüşleri değerlendirildikten sonra Leiden Ameliyathane ve Yoğun Bakım Güvenliği Ölçeği ameliyathane ve yoğun bakımlarda çalışan sağlık çalışanlarına uygulandı.
Yapı Geçerliliği için açıklayıcı faktör çözümlemesi kullanıldı. Temel bileşenler analizi yapıldı. Verilerin uygunluğu değerlendirmek amacıyla Bartlett testi ve Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) hesaplandı. KMO ölçütü 0.90-1.00olduğunda mükemmel, 0,80-0,89 arasında çok iyi, 0.70-0.79 arasında olduğunda iyi, 0.60-0.69 arasında olduğunda orta,
0,50-0,59 arasında olduğunda zayıf ve 0,50’nin altında kabul edilemezdir.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik iç tutarlılık testleri Cronbach α katsayısı ve madde-toplam puan korelasyonu ile yapıldı. Cronbach α güvenilirlik katsayısı değerinin büyüklüğüne göre ölçeğin güvenilirliği ve iç tutarlığı; α<0.40=güvenilir değil, 0.40≤α<0,50=çok düşük güvenilirlik düzeyi, 0.50≤α<0,60=- düşük güvenilirlik düzeyi, 0.60≤α<0,70=yeterli güvenilirlik düzeyi, 0.70≤α<0,90=yüksek güvenilirlik düzeyi, α≥0,90=çok yüksek güvenilirlik düzeyine sahip olarak değerlendirilmelidir.

13 alt boyut ve 59 madde

Derecelendirme: 
1=tamamen katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=katılıyorum, 4=tamamen katılıyorum
İletişim: