Koronavirüse Karşı Güvence Arayan Davranış Ölçeği (KKGADÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kıraç, R., Göde, A., & Aydoğdu, A . (2020). Koronavirüse (Covid-19) Karşı Güvence Arayan Davranış: Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. 3. Internatıonal Conferenceon Covid-19 Studıes, Ankara, s.217-223

Sorumlu Yazar: 
Ali GÖDE
Geçerlik: 

Ki-Kare (x2) /Serbestlik Derecesi (df)= 2,430; Uyum İyiliği İndeksi (GFI)= 0,993; Uyarlanmış Uyum İyiliği İndeksi (AGFI)= 0.966; Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI)= 0,993; Ortalama Hata Karekök Değeri (RMSEA)= 0,058; Kök Artık kareler Ortalaması (RMR)= 0,021; Ölçeklendirilmiş Uyum İndeksi (NFI)= 0,988 olarak tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,790 olarak hesaplanmıştır.

5 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır. Örnek maddeler aşağıda verilmiştir:
Madde 1 Koronavirüs hastalığına yakalanıp yakalanmadığımı anlamak için ateşimi ölçtüm.
Madde 2 Koronavirüs hastalığının belirtilerine sahip olup olmadığımı anlamak için internetteki bilgilerden faydalandım.
Madde 3 Koronavirüse yakalanıp yakalanmadığımı anlamak için okumalar yaptım ya da videolar izledim.
Madde 4 Koronavirüse yakalanıp yakalanmadığımı anlamak için semptomlarım (belirtilerim) hakkında başka insanlarla konuştum.
Madde 5 Koronavirüse yakalanıp yakalanmadığımı anlamak için semptomlarım hakkında bir tıp uzmanı (sağlık çalışanı/profesyoneli) ile konuştum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiçbir zaman – 5=son iki haftada neredeyse her gün)
İletişim: