Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Keleş, O. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandığı stratejileri belirleme ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1(2), 361-367.

Sorumlu Yazar: 
Oğuz Keleş
Geçerlik: 

Maddelerin faktör yüklerine bakıldığında .44 ile .84 arasında değişmektedir. Bu yük değerlerine göre ölçek altı boyutlu olup tüm maddeler ölçekte yer alabilecek yük değerine sahiptir. Ölçeğin açıkladığı varyans %49,89 dur. Nihai ölçeğe alınan tüm
maddelerin faktör yükü 0,30 un üstündedir.

Güvenirlik: 

Cronbach alpha iç tutarlılık katsayıları 1. Faktör için 0,86, 2. faktör için,78 , 2. faktör için , 3. faktör için ,64, 4. faktör için ,73, 5. faktör için ,71, 6. faktör için .61 ve ölçeğin geneli için ,71 olarak bulunmuştur. Bu faktörlerin toplam varyansa yaptıkları
katkı %49,89’dur ve faktör yükleri 0,32 ve 0,76 arasında değişmektedir.

6 alt boyut ve 30 maddeden oluşmaktadır.
Gerçeklik Terapisi/Kontrol Modeli : “Çocuk olumsuz davranış gösterdiğinde onunla konuşurum.”
Güvengen Disiplin Modeli : “Çocuk istenmeyen davranışı sergilediğinde ona sorumluluk veririm.”
Öğretmen Etkililiği : “Çocuk istenmeyen davranış sergilediğinde sınıfın kuralını hatırlatırım.”
Kaunin Modeli : “Çocuk istenmeyen davranış sergilediğinde çocuğun yerini değiştiririm.”
Sosyal Disiplin Modeli : “Çocuk istenmeyen davranış sergilediğinde müdür odasına gönderirim.”
Davranış Değiştirme Modeli :” Çocuk istenmeyen davranış sergilediğinde okul idaresine durumu bildiririm”

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= tamamen katılmıyorum-5 tamamen katılıyorum)
İletişim: