Kişisel Gelişim Ölçeği- Revize (KGÖ-R)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tekindal, M. (2018). Kişisel Gelişim Ölçeği-Revize Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(3), 17-24.

Sorumlu Yazar: 
Melike Tekindal
Geçerlik: 

Açıklanan varyans %66.478’tir.

Güvenirlik: 

KGÖ-R’daki 28 madde için madde toplam korelasyon değeri 0.20 değerinden düşük madde bulunmamaktadır. Bu nedenle hiçbir madde çıkarılmamıştır. 28 madde için hesaplanan cronbach alfa (α) güvenilirliği katsayısı 0.761 çıkmıştır

28 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç doğru değil – 5= neredeyse tamamen doğru)
İletişim: