Bilişsel ve Duygusal Bilinçli Farkındalık Ölçeği-Revize

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Catak, P. D. (2012). The Turkish version of the Cognitive and Affective Mindfulness Scale-revised. Europe’s Journal of Psychology, 8(4), 603-619.

Sorumlu Yazar: 
Pelin D. Catak
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğine kanıt sağlamak amacıyla Doğrulayıcı Faktör analizi kullanılmıştır. faktör analizi sonucunda ölçeğin 10 madde ve 4 faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. ölçekteki 5.madde ters maddedir.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık: Ölçeğin iç tutarlılığını incelemek amacıyla Cronbah Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin türkçe versiyonunun tamamı için Cronbach Alfa α =.77 olarak bulunmuştur.

Ölçek 10 madde ve 4 faktörden oluşmaktadır
Dikkat(3m): Yaptığım şeye odaklanmak benim için kolaydır.
Anlık odaklanma(1m): Şimdiki ana odaklanabilirim.
Farkındalık(3m): O anda nasıl hissettiğimi detaylı olarak tarif edebilirim.
Kabul (3m): Duygusal acıya tahammül edebilirim.

Derecelendirme: 
4’lü Likert Tipi 1-Çoğunlukla Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Katılıyorum, 4- Çoğunlukla Katılıyorum
İletişim: