Kişilerarası Yetkinlik Ölçeği-Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şahin, E. E., & Gizir, C. A. (2013). Kişilerarası yetkinlik ölçeği-Kısa formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (3), 144-158.

Sorumlu Yazar: 
Ezgi Ekin Şahin
Geçerlik: 

Faktör analizi sonuçları ölçeğin, “ilişki başlatma”, “duygusal destek”, “etki bırakma”, “kendini açma” ve “çatışma yönetimi” olarak adlandırılan beş faktörden oluştuğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlığına ilişkin bulgulara göre, ölçekte yer alan faktörlerin Cronbach alfa güvenirlik katsayıları .74 (kendini açma) ile .83 (çatışma yönetimi) arasında değişmekte olup, bütün ölçekten elde edilen değer ise .87’dir.

Ölçek 25 madde beş faktörlü yapıdadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: