Camberwell Gereksinim Değerlendirme Ölçeği -Kısa Formu ve Öz Bildirim Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tuncer, Z. G. (2018). Kronik Ruhsal bozukluğu olan bireylerde Camberwell Gereksinim Değerlendirme Ölçeği Kısa Formu/Öz Bildirim Formunun Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Gülsüm Zekiye TUNCER
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: