Kişilerarası Problem Çözme Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çam, S., Tümkaya, S. (2007). Kişilerarası Problem Çözme Envanteri’nin (KPÇE) Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (28), 95-111.

Geçerlik: 

Ölçüt bağıntılı geçerlik çalışmasında envanterin, Problem Çözme Envanteri ve Sürekli Kaygı Ölçeği ile ilişkili olduğu bulunmuştur

Güvenirlik: 

Envanterden alınan puanların güvenirliğine, Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı ve test-tekrar test kararlılık katsayısı hesaplanarak bakılmıştır

32 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li likert(5=tamamıyla uygun-1=hiç uygun değil)
İletişim: