Kişilerarası İletişim Yetkinliği Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çıkrıkçı, Ö. ve Çinpolat, E. (2021). Kişilerarası İletişim Yetkinliği Envanteri’ nin (KİYE) Türkçeye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 757-775. doi: 10.31592/aeusbed.908975

Sorumlu Yazar: 
Özkan Çıkrıkçı
Geçerlik: 

KİYE’nin yapı geçerliğini saptamak amacıyla madde analizi ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ayrıca ölçüt ve ayırt edici geçerlik de incelenmiştir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizi kapsamında, Cronbach Alpha ve McDonald Omega iç tutarlık katsayıları incelenmiştir. Güvenirlik analizi sonucunda elde edilen bulgular iç tutarlık katsayıları .70 değerinin üzerindedir. Madde analizi kapsamında, %27’lik alt-üst grup farkları ve madde toplam korelasyonları incelenmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda, %27’lik alt-üst grup farkları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar olduğu ve madde-toplam korelasyon değerlerinin kabul edilebilir aralıklarda olduğu belirlenmiştir.

Alt Faktörler: DB = Dinleme Becerisi (1., 2., 3. ve 4. madde), SRB = Sosyal Rahatlık Becerisi (5., 6., 7. ve 8. madde), EB = Empati Becerisi (9., 10., 11. ve 12. madde), İB = İfade Becerisi (13., 14. ve 15. madde).

Örnek: 5. Madde: Yeni insanlarla iyi geçinmek benim için zor değildir.
12. Madde: Karşımdaki kişinin ihtiyaç ve duygularına karşı duyarlıyım.

Derecelendirme: 
Kişilerarası İletişim Yetkinliği Envanteri (KİYE) beş dereceli likert tipi bir değerlendirmeye sahiptir (1 = Bana Tamamen Uygun Değil, …, 5 = Bana Tamamen Uygun).
İletişim: