Kişilerarası Öz-yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çapri, B. ve Kan, A.(2006). Öğretmen Kişilerarası Öz-yeterlik Ölçeğinin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2(1), 48-61.

Sorumlu Yazar: 
Burhan Çapri
Geçerlik: 

Ölçeğin üç boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan döndürülmüş temel bileşenler faktör analizi kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .89 ile .91 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayılarının, .36 ile .77 arasında değiştiği görülmüştür.

Sınıf Yönetiminde Algılanan Öz-yeterlik (8m): Problemli ya da uyumsuz öğrencilerin derse katılımını sağlayabilirim.
İdarecilerden Elde Edilen Desteğe İlişkin Algılanan Öz-yeterlik(5m): Gerektiğinde okul yöneticisinin bana destek olmasını sağlayabilirim.
Meslektaşlardan Elde Edilen Desteğe İlişkin Algılanan Öz-yeterlik (5m): Meslektaşlarımın yardım edebileceği bir problemle karşılaştığımda onlardan yardım isteyebilirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum , 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: