Kişilerarası Güçler Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tekin, I. (2012). Kişilerarası Güçler Envanteri’nin (Inventory of interpersonal strengths) Türk üniversite öğrencilerine uyarlanmasi: Dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalişmasi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Işıl Tekin
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğinin belirlenmesi amacıyla faktör analizi uygulanmış ve özdeğeri 1’in üzerinde olan 8 faktör bulunmuştur. “Scree test” uygulanması sonucunda ve yorumlanabilme durumuna göre bunların iki faktöre indirgenebileceği görülmüştür. Bulunan 15 maddeden oluşan ve varyansın % 15.7’sini açıklayan birinci faktörün kişilerarası ilişkilerdeki olumsuz birtakım tarzların ifadesi olduğu görülmüş, ve bu nedenle de bu faktör “Ketleyici İlişki Tarzları olarak isimlendirilmiştir. 16 maddeden oluşan ve toplam varyansın %13.1’ini açıklayan ikinci faktör kişilerarası ilişkilerde olumlu birtakım tarzların ifadesi olduğundan “Besleyici İlişki Tarzları” adı verilmiştir. Bu iki alt ölçeğin Cronbach Alpha değerleri hesaplanmış, bu değerler Ketleyici İlişki Tarzları alt ölçeği için .81, Besleyici İlişki Tarzları alt ölçeği için .80 olarak bulunmuştur (Şahin, Durak ve Yasak, 1994).

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik değerleri; faktörler bazında .82 ile .88 arasında değişmektedir. Bunun yanında sosyal beğenirlik için “Marlowe-Crowne Sosyal Beğenirlik Ölçeği” (Crowne ve Marlowe, 1960) kullanılmış ve sonuçların sosyal beğenilirlikten çok az etkilendiği görülmüştür.

64 madde ve 8 alt boyut
Bağlantı
İlgi
Liderlik
Yönetme
Denge
Sınırlama
İşbirliği
Önemseme

Derecelendirme: 
6lı derecelendirme
İletişim: