Kişilerarası İlişkilerde Bağlanma Stilleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kandemir, M. ve İlhan, T. (2017). Kişilerarası İlişkilerde Bağlanma Stilleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi içinde (s.174-175). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Kandemir
Geçerlik: 

“Kişilerarası İlişkilerde Bağlanma Stilleri Ölçeğinin” açımlayıcı fakötör analizinde ilk aşama olarak ölçme aracının uygulanması sonucu elde edilen verilerin örneklem grubuna uygunluğu .01 düzeyinde Kaise-MeyerOlkin (KMO) ve Barlett Testleri uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen Kaise-Meyer-Olkin (KMO) =.81 ve Barlett Testi sonucu χ2=2215,181 (p<.00) olarak bulunmuştur. Daha sonra, verilere
faktör analizi yapıldı. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin kaç faktörlü olabileceğine ilişkin öz değerler incelenmiş ve 1’in üstünde üç yapının yani faktörün olduğu görülmüştür. Elde dilen faktörlerden birinci faktörün 3.179, ikinci faktör 2.768 ve üçüncü faktör 1.997 öz değer aldıkları bulunmuştur

Güvenirlik: 

Açımlayıcı faktör analizinde elde edilen puanların ne derece güvenilir
olduğunu değerlendirmek için madde analizine dayalı olarak hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlılık katsayılarına bakılmıştır. Bu katsayılar birinci faktör için .80, ikinci faktör için .74 ve üçüncü faktör için .72 olarak bulunmuştur. Bu katsayılar incelendiğinde, faktörlerin yüksek güvenirlik katsayısına ulaştığını söylemek mümkündür.

Derecelendirme: 
İletişim: