Kişilerarası Duyarlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Doğan, T. ve Sapmaz, S. (2012). Kişilerarası Duyarlılık Ölçeğinin Türk üniversite öğrencilerinde psikometrik analizi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(2), 143-155.

Sorumlu Yazar: 
Tayfun Doğan
Geçerlik: 

Ölçüte dayalı geçerlik bağlamında KDÖ ile nörotizm arasındaki korelasyon katsayısı .66 (p< .001), düşük benlik saygısı arasındaki korelasyon katsayısı .39 (p<0,01) olarak bulunmuştur. Geçerlik çalışması olarak ayrıca ölçüte dayalı geçerlikten yararlanılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek üzere ise Cronbach alfa iç tutarlık yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15 ve Lisrel 8.54 programlarından yararlanılmıştır.

Güvenirlik: 

KDÖ’nün güvenirliği iç tutarlık yöntemiyle hesaplanmıştır. Buna göre ölçeğin bütünü için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .81 olarak bulunmuştur. Alt boyutlar açısından ise iç tutarlık katsayısı “kişilerarası kaygı ve bağımlılık” alt boyutu için .84, “sosyal özgüven eksikliği” alt boyutu için .64, “atılgan olmayan davranışlar” alt boyutu için ise .73 olarak bulunmuştur.

3 alt başlık 30 madde
Kişilerarası kaygı ve bağımlılık(16) Başkalarının benim hakkımda ne düşündüğü ile ilgili kaygılanırım.
Kişilerarası reddedilme duyarlılığı(7) Eğer insanlar beni gerçekten tanısalar sevmezlerdi.
Sosyal kaçınma davranışı (7) İnsanlara kızmakta zorlanırım

Derecelendirme: 
5 li likert tipi derecelendrime ( 1= hiç uygun değil 5= kesinlikle uygun )
İletişim: