Siber Zorbalık Duyarlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uysal, İ., Duman, G., Yazıcı, E. ve Şahin, M. (2014). Öğretmen Adaylarının Siber Zorbalık Duyarlılıkları ve Siber Zorbalık Duyarlılık Ölçeğinin bazı psikometrik özellikleri. Ege Eğitim Dergisi 15(1) 191-210.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Uysal
Geçerlik: 

DFA sürecinin ardından tek faktörlü yapıda olduğu belirlenmiştir.Tek faktörden oluşan siber zorbalık duyarlılık ölçeği toplam varyansın %46,658’ini açıklamaktadır. RMSEA değeri .046 bulunmuştur. X2/sd değeri 1.360<3.000, CFI ve IFI değerleri .96, GFI değeri ise .93 olarak bulunmuştu

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .78 olarak bulunmuştur. Test tekrar test güvenirlik katsayısı ise .63 olarak bulunmuştur.

13 madde ve tek faktörlü yapıdan oluşmuştur.

4.Sanal ortamlarda başkalarının bana zarar vermemesi için
bazı tedbirler alma ihtiyacı hissettiğim olur.

12.Benimle ilgili doğru olmayan bir bilginin internette yayılması durumunda ne yapacağımı düşündüğüm olur.

Derecelendirme: 
3’lü likert (evet,bazen ve hayır)
İletişim: