CE İşareti Duyarlılık ve Bilgi Düzeyi Ölçümlenmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güner, F. 82017). CE işaretinin önemi ve ithalatçı firmalar nezdinde bilinirliğinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ferdi Güner
Geçerlik: 

emel Bileşenler Analizinde KMO değeri 0,796 bulunmuştur. KMO
testi, kısmi korelasyonların küçük olup olmadığını, dağılımın faktör analizi için
yeterli olup olmadığını test etmektedir. Kaiser bulunan değerin 1’e yaklaştıkça
mükemmel, 0.50’nin altında ise kabul edilemez (0,90’larda mukemmel,
0,80’lerde çok iyi, 0,70’lerde ve 0,60’larda vasat, 0,50’lerde kötü) olduğunu
belirtmektedir (Tavşancıl, 2010). Bu araştırmada KMO değeri çok iyiye yakın
bulunmuştur. Barlett’s testi sonucu ise 853,621 (p<,001) bulunmuştur.
Bartlett’s değerlerinin anlamlılığı da verilerin cok değişkenli normal
dağılımdan geldikleri hipotezini destekler niteliktedir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizlerinde
ölçeğin tümü için Cronbach α= ,876 olarak hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
Hazırlanan anketin birinci bölümü, beşli Likert tipi derecelendirme tipinde hazırlanmıştır. Ankete katılanlardan, her bir ifade için “ 1-Kesinlikle katılmıyorum”, “2- Katılmıyorum”, “3- Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum” “4- Katılıyorum”, “5- Kesinlikle Katılıyorum” şıkları arasından kendilerine en uygun olanı işaretlemeleri istenmiştir.