Kişilerarası Çekicilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yaman, E. (2015). Kişilerarası çekicilik ölçeği: geçerlik güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(1), 1547-1557. http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v12i1.3139

Sorumlu Yazar: 
Erkan Yaman
Geçerlik: 

Uyum indeksi değerleri ise RMSEA=.068, NFI=.88, CFI=.90, IFI=.90, RFI=.96, GFI=.92 ve AGFI=.90 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

İç tutarlık güvenirlik katsayıları fiziksel görünüm için .77, kişisel özellikler için .74, görme sıklığı için .81 ve değerler için .74 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirlik kat sayıları ise fiziksel görünüm için .38, kişisel özellikler için .42, görme sıklığı için .60 ve değerler için .53 olarak bulunmuştur. Madde analizi sonucunda alt ölçeklerin madde toplam puan korelasyonlarının .40 ile .72 arasında değiştiği görülmüştür.

4 alt boyut ve 45 madde vardır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum-5 kesinlikle katılıyorum)
İletişim: