Kişiler Arası Tepkisellik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Engeler, A., ve Yargıç, L. İ. (2007). Kişilerarası tepkisellik indeksi: Empatinin çok boyutlu ölçümü. In New Symposium Journal ,45(3), 119-127.

Sorumlu Yazar: 
Alper Engeler
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
e befl dereceli Likert tipi bir ölçektir (“Baflka kimselerin talihsizlikleri genellikle beni büyük ölçüde rahats›z etmez” 0 = Beni iyi bir flekilde tan›mlam›yor, 4 = Beni çok iyi tan›ml›yor).
İletişim: