Duygusal Tepkisellik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Seçer, İ., Halmatov, S., ve Gençdoğan, B. (2013). Duygusal Tepkisellik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlilik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 3(1), 77-89.

Sorumlu Yazar: 
İsmaiil Seçer
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için öncelikle Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmış ve KMO .871 ve Barlett testi χ2 değeri ise 864,937(p< .001) olarak bulunmuştur. Ayrıca toplam varyansın % 49.77’sini açıklayan üç faktörlü bir yapı elde edilmiştir. AFA’dan elde edilen madde-faktör yapısının doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile model uyumu test edilmiştir Buna göre Duygusal Tepkisellik Ölçeği’nin üç faktörlü yapısının doğrulandığı görülmüştür. (X2=179.29, sd=127, p=.00, X2 /sd=1.41). Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uyum indekslerine bakıldığında RMSEA=.066, RMR= .012, NFI=.90, CFI=.94, IFI=.94, RFI=.91, AGFI=.90, GFI=.90 olarak bulunmuştur

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için yapılan toplam iç tutarlılık katsayısının .91, hassasiyet alt boyutunun .86, duygusal tepkisellik alt boyutunun .76 ve psikolojik dayanıklılık alt boyutunun .81 olduğu ve ölçeğin iç tutarlılığa sahip olduğu bulunmuştur.

1.Üzücü olaylar karşısında çok kolayca duygusallaşırım
2.Çok küçük şeyler bile beni duygusallaştırır.
3.Bir duyguyu yaşadığımda çok yoğun yaşarım.
4.Üzücü bir şey yaşadığımda, uzun bir süre ona kafa yorarım

Derecelendirme: 
4 lü likert(Tamamen katılıyorum -Katılıyorum -Katılmıyorum- Hiç katılmıyorum
İletişim: