Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği- Çocuk Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dirik, G., Yorulmaz, O. ve Karancı, A.N. (2015). Çocukluk Dönemi Ebeveyn Tutumlarının Değerlendirilmesi: Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları-Çocuk Formu. Türk Psikiyatri Dergisi, 26(2), 123-130.

Sorumlu Yazar: 
Gülay Dirik
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini değerlendirmek için KAET-Ç’nin 3 alt ölçeğinin EKA-GGK’nın (Gözden Geçirilmiş Eysenck Kişik Anketi- Kısaltılmış Formu) 2 alt ölçeği (nörotisim ve dışa dönüklük) ve öz yeterlilik ölçeği ile olan korelasyonel ilişkileri incelenmiş ve sonuçların ölçeğin yapı geçerliğini desteklediği bulunmuştur.

Güvenirlik: 

KAET-Ç’nin alt ölçeklerinin iç tutarlılığını değerlendirmek için Cronbach alfa değerleri incelenmiştir. İç tutarlılık değerleri baba duygusal sıcaklık, aşırı koruyuculuk ve reddedicilik için sırasıyla 0,79, 0,73, ve 0,71’dir. Algılanan anne tutumları için iç tutarlılık katsayıları ise duygusal sıcaklık, aşırı koruyuculuk ve reddedicilik için sırasıyla 0,75, 0,72, ve 0,64’tür.

23 madde ve 3 alt boyutu vardır.

Derecelendirme: 
4’lü Derecelendirme ((1=hayır, hiçbir zaman – evet, çoğu zaman)
İletişim: