Kısa İşlevsellik Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydemir, Ö. ve Uykur, B. (2012). Kısa İşlevsellik Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe sürümünün Bipolar Bozuklukta güvenilirliği ve geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 23(3), 193-200.

Sorumlu Yazar: 
Ömer Aydemir
Geçerlik: 

KİDÖ’nin yapı geçerliliği için açıklayıcı faktör çözümlemesi yapılmış ve verilerin uygunluğunu araştırmak amacıyla
Kaiser–Meier–Olkin Testi’nde katsayı 0.936 olarak bulunmuş, Bartlett Testi’nde ise ki-kare değeri 4.005 (p<0.0001)
olarak hesaplanmıştır. Örneklem grubunun yeterli olduğu gösterildikten sonra yapılan açıklayıcı faktör çözümlemesinde
özdeğeri 1’in üzerinde toplam 5 faktör bulunmuştur ve varyansın toplam %72.86’sını açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Kısa İşlevsellik Değerlendirme Ölçeği’nin iç tutarlılık çözümlemesinde Cronbach alfa katsayısı 0.960 olarak hesaplanmıştır.
Madde–toplam puan bağıntı katsayıları 0.480 ile 0.838 arasında bulunmuştur ve istatistiksel olarak anlamlıdır. KİDÖ’nün test–yeniden test güvenilirlik çözümlemesinde iki hafta arayla yapılan uygulamaların bağıntı katsayısı 0.945
(p<0.0001) olarak elde edilmiştir.

6 alt boyut ve toplam 24 madde.
Otonomi boyutu (4 m)
Mesleki İşlevsellik Boyutu (5 m)
Bilişsel İşlevsellik Boyutu(5 m)
Mali Konular Boyutu (2 m)
Boş Zaman Etkinlikleri Boyutu (6 m)
Kişiler Arası İlişkiler Boyutu (2 m)

Derecelendirme: 
4’lü Likert (0= hiç zorlanma yok- 3= aşırı derecede zorlanma).
İletişim: