Kısa Azim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H., Çelik, İ. ve Oğuz, A. (2016). Kısa Azim (Sebat) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(2), 927-935.

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 

Açıklayıcı faktör analizinde öncelikle KMO örneklem uygunluk katsayısı .83 ve Bartlett Sphericity testi χ2= 503,877 (p<.001, sd=24) sonuçlarında örneklem uygunluğunun ve sayısının yeterli olduğu anlaşıldıktan sonra ölçek maddelerinin orijinal formda olduğu gibi 2 faktör altında toplandığı görülmüştür. AFA sonucu faktör yükleri ilginin tutarlılığı alt boyutu için .46 ile .65 arasında sıralanırken gayrette ısrar alt boyutu için .67 ile .80 arasında sıralanmaktadır. Ayrıca bu iki alt boyut toplam varyansın %53’ünü açıklamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu 8 maddelik 2 boyutlu modelin uyum indeksi değerleri (χ2/sd=2.06, p=.00011, RMSEA= .046, CFI=.95, GFI=.94, AGFI=.93, SRMR=.047) olup; madde faktör yüklerinin .42 ile .77 arasında sıralandığı görülmüştür. Benzer ölçek geçerliği çalışmasında Motivasyonel Kararlılık Ölçeği ve Kısa Azim Ölçeği arasında r=.68 p<.01 önem düzeyinle ilişki bulunmuştur.

Güvenirlik: 

İç tutarlık: Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayıları ölçeğin bütünü için .83, ilginin tutarlılığı alt boyutu için .80, gayrette ısrar alt boyutu için .71 olarak hesaplanmıştır.
Test tekrar test: Test tekrar test korelasyon katsayısı 21 gün ara ile aynı çalışma grubundan 64 kişi ile yapılarak .86 olarak hesaplanmıştır.

8 madde ve 2 alt boyut
İlginin tutarlılığı 4 madde: 1.Yeni fikirler ve projeler, bazen eski fikir ve projelerim konusunda aklımı karıştırır.
Gayrette ısrar 4 madde: 4.Çalışkan biriyim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Hiç bana göre değil – 5= Tam bana göre)
İletişim: