Kilonun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çömlekçi, N. (2011). Kilonun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Ölçeği (Iwqol-Lite) Türkçe versiyonunun psikometrik değerlendirmesi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Necmiye Çömlekçi
Geçerlik: 

Yapı geçerliği; ölçek içindeki maddelerin bir bütün olarak ele alındığında tek bir kavramı
ya da birkaç kavramı ölçtüğünü sayısal olarak ortaya çıkaran bir yöntemdir. Ölçeğin yapı
geçerliliğinin ortaya çıkarılması için Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA), yapı geçerliliğini
doğrulamak için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanıldı (Büyüköztürk 2007).
Doğrulayıcı faktör analizi varsayımlarından biri; her bir parametre için en az beş cevap
olmalıdır (Hair ve ark.2009). Genel bir kural olarak, alınacak örneklem büyüklüğünün değişken
sayısının en az 5 katı, hatta 10 katı civarında olması koşulu aranır Bu çerçevede DFA tüm
örneklem grubuna (n=409) uygulandı. Açıklayıcı faktör analizi ise poliklinik ve tüm örneklem
grubu olmak üzere iki gruba da uygulandı. Faktör yapılarını belirlemede maddelerin faktör
yüklerinin 0,4 ve üzerinde olması koşulu aranmıştır.

Güvenirlik: 

IWQOL-Lite ölçeğinin güvenirliğini değerlendirmek için iç tutarlılık analizi Cronbach‟s
Alfa katsayısı ile incelendi. Cronbach‟s Alpha katsayısının değerlendirilmesinde aşağıdaki
kriterler dikkate alındı (Özdamar 2004).
0,00 ≤ α < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir.
0,40 ≤ α < 0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir.
0,60 ≤ α < 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir.
0,80 ≤ α < 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir.
Ölçek maddeleri ve boyutları arasındaki ilişkiyi incelemek için test maddelerinden alınan
puanlar ile testin toplam puanı arasındaki ilişki Madde-Toplam Korelasyonu ile değerlendirildi.
Madde-Toplam Korelasyonun pozitif ve yüksek olması, maddelerin benzer davranışları
örneklediğini ve testin iç tutarlığının yüksek olduğunu gösterir (Büyüköztürk 2007).
Ölçeğin zamana karşı değişmezliği için test-tekrar test korelasyonu kullanıldı.

5 alt grup ve 31 madde

Bedensel İşlevler (11 m):Kilomdan dolayı nesneleri
yerden almakta güçlük
çekiyorum

Özgüven (7 m):Kilomdan dolayı
sıkılganım.

Cinsel Yaşam (4 m):Kilomdan dolayı cinsel
isteğim az ya da hiç yok.

Toplum baskısı (5 m):Kilomdan dolayı
koridorlardan ya da
turnikelerden geçerken sığma
konusunda endişe duyuyorum

İş (4 m):Kilomdan dolayı
olabileceğimden daha az
üretkenim.

Derecelendirme: 
5’li lkert (1=hiçbir zaman doğru değil, 2=nadiren doğru, 3= bazen doğru, 4= genellikle doğru, 5= her zaman doğru)
İletişim: