Kitle İletişim Araçlarının İlköğretim Öğrencilerinin Sınıf İçi Davranışlarına Etkisi Üzerine Öğretmen Görüşleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Birgül, K., Güleç, S. ve Tavşanlı, Ö.F. (2016). İlkokul öğrencilerinin sınıftaki davranışlarına kitle iletişim araçlarının etkisi. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 6(2), 89-98.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini belirleyen Cronbach Alfa güvenirlik katsayısının 0.93 olarak bulunduğu ifade edilmiştir. Verilerin normallik dağılımını kontrol etmek için Kolmogorow-Smirnow testinden faydalanılmıştır. Veriler normal dağılım gösterdiği için parametrik testlerden olan Indepent Samples T testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testleri kullanılmıştır.

Derecelendirme: