Kendini Sansürleme İsteği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Coşkun, H., Durak, M. ve Elgin, V. M. (2012). Kendini Sansürleme İsteği Ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Yeni Sempozyum, 50(2), 83–89.

Sorumlu Yazar: 
Hamit Coşkun
Geçerlik: 

Ölçekte bulunan tüm maddelerin faktör yükleri .57’nin üzerindedir (Tablo 1). Tek bir bileşene yüklenme durumunun ne derece geçerli bir durum oldu¤unu incelemek için ayrıca ölçeğin maddeleri Doğrulayıcı Faktör Analizine (Confirmatory Factor Analysis) tabi tutulmufl ve elde edilen göstergelerin (?2 = 55.91, s.d. = 20, p = .00003, RMSEA = 0.09, RMR = .05, GFI = .95, AGFI = .90, NFI = .90, CFI = .93) tek bir bileflen yönünde tatmin edici düzeylerde olduğu gözlenmiştir (Jöreskog ve Sörbom, 1999).

Güvenirlik: 

Ölçeğin içsel tutarlılığına ilişkin Cronbach Alfa değeri .82 olarak bulunmuştur. Genel olarak incelendi- ¤inde, tablo 1’ den de görüleceği gibi, alfa değerleri .79 ve üstünde yer almaktadır. Ölçeğin madde-toplam korelasyonlar› incelendiğinde, değerlerin .45 ile .66 arasında değiştiği gözlenmektedir. Ölçeğin üç hafta arayla yapılan test tekrar test güvenilirliği .75 (p < .001) olarak bulunmuştur.

8 madde

Derecelendirme: 
4 lü likert tip
İletişim: