Kendi Kaderini Tayin Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Türkmen, D. (2012). Yetiştirme yurtlarında kalan gençlerin kendi kaderlerini tayin hakkı ile öz-saygı düzeylerinin değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Dilek Türkmen
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonucu 23 madde ve dört faktörden oluşan ölçeğe doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda uyum istatistiklerinden olan ki kare/serbestlik derecesi oranı 1,49 olarak hesaplanmıştır. Bu oranın iki veya altında olması, modelin iyi bir model olduğunu, beş veya daha altında bir değer olması ise modelin kabul edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olduğunu gösterir. Yine uyum indekslerinden olan Goodness of Fit Index (GFI); 0,87, Comparative Fix Index (CFI); 0,97 ve Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA); 0,048 olarak hesaplanmıştır. İlk iki değerin 0.90’dan büyük olması kabul edilebilir bir uyum iyiliği değerinin, 0.95’den büyük olması ise iyi bir uyum iyiliği değerinin göstergesi olarak kabul edilir. RMSEA değerinin ise 0.05’in altında olması iyi bir uyum değerini, 0,08’in altında olması ise kabul edilebilir bir uyum iyiliğini ifade eder. Sonuç olarak ölçeğin iyi/kabul edilebilir uyum iyiliği sınırları içinde olduğu ve analiz sonuçlarına göre belirlenen dört faktörlü modelin kabul edilebileceği görülmektedir.

Güvenirlik: 

Anket formunun güvenirliği için iç tutarlılık katsayısı olan “Cronbach Alpha” hesaplanmıştır. Ayrıca anket formunda yer alan soruların olumlu tutum ve olumsuz tutumları ayırt etme gücü madde analizi yapılarak incelenmiştir. Bu amaçla madde
toplam puanları arasındaki korelasyonlar hesaplanmıştır.

4 alt boyut ve 24 madde
Yaptığım Şeyler (6m):Hedeflerime ulaştıracak planlarım üzerinde çalışmaya en kısa zamanda başlarım.
Nasıl Hissederim(6m):İstediğim şeyi elde etmek için hedefler belirleyebildiğime inanırım.
Okulda neler olur(6m):Okuldaki insanlar, istediğim, ihtiyacım olan ya da iyi olduğum şeyler hakkında konuşurken beni dinlerler.
Yurtta neler olur(6m):Yurttaki insanlar, hedeflerime ulaşmak için planımı değiştirmeye mecbur olduğumda bunu anlayışla karşılarlar. Bunu yaparken, bana tavsiyede bulunurlar ve beni cesaretlendirirler.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Asla – 5= Her zaman)
İletişim: