Branş Öğretmenlerinin Okuma Becerilerini Kendi Öğretim Alanlarında Kullanmalarına Yönelik İnançları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, K. (2016). Branş öğretmenlerinin okuma becerilerini kendi öğretim alanlarında kullanmalarına yönelik inançları: Bir ölçek geliştirme çalışması. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 7 (24), 99-111.

Sorumlu Yazar: 
Kasım Yıldırım
Geçerlik: 

Öncelikle olarak veri setinin çok
değişkenli istatistikler için uygun olup olmadığı test edilmiştir. Buna göre tüm grupta KMO örneklem uygunluk
katsayısı .876 (>.60), Barlett Sphericity testi (çok değişkenli normal dağılımın göstergesi) χ2=29999.212(595);
(p< .001) olarak elde edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğini test emek amacı ile gerçekleştirilen AFA sonucunda
ölme aracının tek faktörlü bir yapı gösterdiği anlaşılmıştır. Ölçeğin tek faktör olarak 11.003’lik bir öz değere
sahip ve %31 oranında bir varyans açıkladığı görülmüştür. Geliştirilen ölçeğin faktör yükleri .30 ile .76 arasında
değişmiştir. Ölçeğin maddelerinin madde toplam test korelasyonları .30 ile .71 arasında değişmiştir. Bu bulgular
ölçeğin maddelerinin benzer davranışları değerlendirdiğine yönelik ifade edilebilir

Güvenirlik: 

ölçeğin bütününde iç tutarlık katsayısı .93 olarak elde edilmiştir. Ölçeği iki yarı
güvenirlilik değeri ise (rxx).90 olarak elde edilmiştir.

Derecelendirme: 
7’lı derecelendirme (1= hiç katılmıyorum – 7= tamamen katılıyorum)
İletişim: