Katılım Engelleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Boylu, A. A., Günay, G., & Doğan, N. (2016). Katılım engelleri ölçeği-genel (keö-g): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(1), 9-27.

Sorumlu Yazar: 
Ayfer AYDINER BOYLU
Geçerlik: 

Modele ilişkin X2 değeri anlamlı olmakla birlikte, kullanılması önerilen X2/sd değerinin (3.9), 5’in altında olması nedeniyle
modelin kabul edilebilir düzeyde uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır. Model X2/sd ölçütünün yanı sıra GFI= .93, AGFI=.94, CFI=1.00, SRMR=.09 değerlerinin de iyi uyumu ya da kabul edilebilir uyumu gösterdiği söylenebilir. Ancak, RMSEA=.13 ve RMR=.16 göstergeleri açısından kabul edilebilir düzeyde uyumun sağlanamadığı görülmektedir.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa içtutarlık katsayısı sırasıyla Kişisel Problemler .90, İlgi Eksikliği .86, Güven Eksikliği .84 ve Zaman Kısıtları .88 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt ölçek puanları ve toplam ölçek puanı arasındaki korelasyonun anlamlı olduğu gözlemlenmiştir.

4 alt boyut ve toplamda 34 madde vardır.
Kişisel Problemler : ” Kayıt veya kurs ücretini karşılayamam.”
İlgi Eksikliği : “Mevcut kurslar ilginç görünmüyor”
Güven Eksikliği : ” Kursu bitirebileceğimi sanmıyorum.”
Zaman Kısıtları : “Kursu bitirmek için yeterli zamanım yok.”

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= önemli değil-5 çok önemli)
İletişim: