Kariyer Engelleri Ölçeği (KEÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ulaş, Ö., ve Kızıldağ, S. (2018). Kariyer Engelleri Ölçeği’nin (KEÖ) geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2-15.

Sorumlu Yazar: 
Özlem Ulaş
Geçerlik: 

Modelin genel uyum katsayıları x2129=405,287, Normed x2=3,142; p=,00, CFI=,86; IFI=,86; NFI=,81 ve RMSEA=,06 gibidir

Güvenirlik: 

Faktör analizi sonucunda elde edilen ölçek boyutları için iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır. Kariyer Engelleri Ölçeği’nin dört faktörüne ait iç tutarlılık katsayıları sırasıyla 0,79; 0,71; 0,71 ve 0,52 olarak bulunmuştur. Bu çalışmadan ayrı olarak, ölçeğin birinci boyutu için 0,96; ikinci boyutu için 0,88; üçüncü boyutu için 0,94 ve dördüncü boyutu için 0,79 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
1= Hiç Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Biraz Katılıyorum, 4= Katılıyorum, 5= Tamamıyla Katılıyorum
İletişim: