Kariyer Karar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Büyükgöze-Kavas, A. (2012). Kariyer Karar Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (38), 159-168.

Sorumlu Yazar: 
Ayşenur Büyükgöze Kavas
Geçerlik: 

Ölçeğin iki boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur.(GFI = .90, AGFI = .87, CFI = .89, RMSEA =.07). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .27 ile .90 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .84 ile .86 arasında değişmektedir. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayısı kararsızlık ölçeği için .84 kesinlik ölçeği için .77 olarak hesaplanmıştır.

Kesinlik (2m):
Kararsızlık (16m):

Derecelendirme: 
4’lü Likert ( 1= Beni hiç yansıtmıyorum , 4= Beni tamamıyla yansıtıyor)
İletişim: