Cinsellikten Kaçınma Karar Dengesi Ölçeği ve Cinsellikten Kaçınma Öz Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karatana, Ö., Ergün, A., Beyhan, A. (2021). Adaptation of the Decisional Balance Scale for Sexual Abstinence and the Self-Efficacy Scale for Sexual Abstinence to Turkish: A Validity and Reliability Study. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 9(1), 27-40. doi: 10.33715/inonusaglik.812268

Sorumlu Yazar: 
Özlem Karatana
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Karar Dengesi Ölçeği; Yarar alt boyutu içsel (5 madde) ve dışsal (4 madde) , zarar alt boyutu 7 madde toplamda 16 sorudan oluşmaktadır.
Ölçek bireylerin cinsellikten kaçınmada öz yeterliliklerini değerlendiren 6 sorudan oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
Karar Dengesi; Kesinlikle katılıyorum (1 puan) ve kesinlikle katılmıyorum (5 puan) arasında değişen 5’li likert ile derecelendirilmiştir. Özyeterlilik; Emin değilim (1 puan) ve çok eminim (5 puan) arasında değişen 5’li likert ile derecelendirilmiştir. Ölçekten elde edilen puanlar 6-30 arasında değişmektedir
İletişim: