Kariyer Katılımı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yam, F. C. (2019). Kariyer Katılımı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. II. Uluslararası Öğretim, Öğrenme ve Eğitim Araştırmaları Kongresi (5-7 Eylül 2019). Amasya Üniversitesi, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Faruk Caner YAM
Geçerlik: 

Ölçeğin Türkçe adaptasyonu için yapılan doğrulayıcı faktör analizi (en çok olabilirlik yöntemi) sonucunda elde edilen x2/df=1.61, GFI= .93, AFGI = .87 CFI=.97, TLI=.95, IFI= .97, NFI=92 ve RMSEA=.074 uyum iyiliği indekslerinin iyi uyuma işaret ettiği görülmüştür.

Diğer açıdan, ölçüt geçerliği için Mesleki Sonuç Beklentisi Ölçeği (Erkan, 2010), Mesleki Kariyer Pişmanlığı Ölçeği (Erdurcan ve Kırdök, 2017) ve Yaşam Doyumu Ölçeği (Köker, 1991) kullanılmıştır.
Yapılan Pearson Momentler Korelasyon Çarpımı sonucuna göre kariyer katılımı ile mesleki sonuç beklentisi (r = .51; p < .01) ve yaşam doyumu (r = . 31; p < .01) ile pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunurken, mesleki kariyer pişmanlığı (r = -.22; r < .05) ile anlamlı negatif yönde ilişkili bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Kariyer Katlımı Ölçeği’nin Türkçe formu için Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı a = .86 olarak hesaplanmıştır.

1. Aktif olarak gelecekteki kariyerim ile ilgili planlama yaptım.
2. Kariyer hedeflerim için bazı şeyler (fazladan emek, çaba, zorluklar) üstlendim.
3. Gelecekteki kariyerim için hedefler belirleyip, planlamalar yaptım.
4. Kariyer gelişimime özen gösterdim.
5.Kişisel değerlerim, ilgi alanlarım, yeteneklerim ve zayıf olduğum alanlar hakkında gerçekçi bir şekilde düşündüm.
6. İşverenler, mesleki gelişim fırsatları veya istediğim alandaki iş piyasası hakkında bilgiler topladım.
7. Bana mesleki olarak yardım edebilecek insanlarla iletişim kurup , bu iletişimi sürdürdüm.
8. Kariyerimi desteklemek için ileri düzeyde eğitim, öğretim ve etkinliklere gönüllü olarak katıldım.
9. Kariyer gelişimime yardım edecek durumlar yada görevler üstlendim.

Derecelendirme: 
1-Fazla değil 2-Çok az 3-Biraz 4-Çok ve 5- çok fazla
İletişim: