Kardiyovasküler Hastalık Risk Farkındalığı Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Vural-Doğru, B., Utli, H. & Karaman, E. (2021). Kardiyovasküler Hastalık Risk Farkındalığı Değerlendirme Ölçeği: Türkçe Versiyonun Psikometrik Özellikleri. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 12(27), 18-25. https://doi.org/10.5543/khd.2021.05914

Sorumlu Yazar: 
Birgül Vural Doğru
Geçerlik: 

Bu çalışmada kapsam geçerlik indeksi 0.80’in üzerinde bulundu. Yapı geçerliğinin değerlendirilmesi için yapılan açımlayıcı faktör analizinde ölçek maddelerinin faktör yüklerinin 0.515 ile 0.935 arasında olduğu saptandı

Güvenirlik: 

Toplam puan korelasyonları ise r=0.019-0.796 arasında değişmekte idi (p<0.05). Ölçeğin Kaiser-Meyer Olkin değeri=0.715, Bartlett test χ2=3739.526; p=0.000 idi. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı α=0.809 ve ölçek test-tekrar test korelasyon katsayısı 0.864 (p<0.01) olarak bulundu.

14 Madde

Derecelendirme: 
Ölçek 4’lü likert tipinde olup, 1 (kesinlikle katılmıyorum) – 4 (kesinlikte katılıyorum) arasında puanlandırılmaktadır
İletişim: