Kanser Hastalarında James Destekleyici Bakım Gereksinimlerini Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demirkol, H. (2016). Kanser hastalarında James Destekleyici Bakım Gereksinimlerini Belirleme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması,.(Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Hacer Demirkol
Geçerlik: 

Ölçeğin kapsam geçerliği için, Temel Bileşenler Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yöntemi kullanılmıştır. Temel Bileşenler Analizine göre, ölçek orijinal yapısına uygun olarak altı faktör altında sıkıştırılmıştır. DFA uyum indeksleri değerleri kapsam geçerliği için uygun değerler arasında bulunmuştur (x2/df=2.073, RMSEA=0.62, CFI=0.91, NFI=0.90, NNFI=0.91, SRMR=0.07, GFI=0.90).

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.918 olarak, alt boyut Cronbach alfa değerleri ise; 0.549 ile 0.875 arasında bulunmuştur.

47 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
4’lü derecelendirme(0=yok- 3=şiddetli) + evet/ hayır şeklinde cevaplanan 7 soru + bir açık uçlu soru
İletişim: