Kamusal Entelektüellik Düzey Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özsevgeç, T. ve Aytar, A. (2014). Öğretmen adaylarının kamusal entelektüellik düzeylerinin belirlenmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması ve ölçeğin uygulanması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 642-663. doi: 10.7822/omuefd.33.2.21

Sorumlu Yazar: 
Tuncay Özsevgeç
Geçerlik: 

AMOS programı ile yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda önermeler altı faktör altında toplanmış olup bu faktörler ders ortamı, bilimsel yayın, bilimsel kongre, akademik danışmanlık, kamusal konular ve küresel konular olarak ifadelendirilmiştir.

Güvenirlik: 

23 madde için yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,83 olarak hesaplanmıştır. Bu
durum ölçeğin yüksek derecede güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Ölçek 23 madde ve altı faktörden oluşmaktadır.
Ders ortamı (5m): Geleneksel öğretim yöntemleri ile işlenen dersleri tercih ederim.
Bilimsel yayın (4m): Yeni fikirlerin bilimsel yayınları takip ederek geliştirilebileceğini düşünmüyorum.
Bilimsel kongre (3m): Bilimsel kongreleri, yeni fikirlerin tartışıldığı bir ortam olarak görürüm.
Akademik danışmanlık (3m): Akademik danışmanlığı, öğrencilere tavsiyede bulunma aracı olarak görürüm.
Kamusal konular (5m): Kamusal sorunların öğrenciler tarafından tartışılması için periyodik faaliyetler düzenlenmesi gerektiğini düşünürüm.
Küresel konular (3m): Öğrencilerin küresel konulardaki görüşlerini paylaşacak ortamlar olması gerektiğini düşünürüm.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: