Kamu Personeli Seçme Sınavına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ümmet, D. ve Otrar, M. (2015). Kamu Personeli Seçme Sınavına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 13, 1-14.

Geçerlik: 

Geçerlik ve güvenirliği belirlemek için yapılan istatistiksel işlemler sonucunda ölçeğin asıl formundaki ifade sayısı 9 olumsuz, 14 olumlu olmak üzere 23 olmuştur. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 6 alt boyuttan oluştuğu görülmüştür

Güvenirlik: 

KPSS Tutum Ölçeği için hesaplanan Cronbach alpha iç tutarlılık korelasyon katsayısı
değerleri ,852 olarak, Gutman spilt half içtutarlılık katsayısı ise ,808 olarak bulunmuştur. Hesaplanan
bu iki iç tutarlılık katsayısı da ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir.

9 olumsuz 14 olumlu olmak üzere 23 maddeden oluşmakatdır.

Derecelendirme: 
İletişim: