Kadınlarda Olası Kariyer Sonlandırma Nedenleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Totan, T., &Doğan, T. (2010). Kadınlarda olası kariyer sonlandırma nedenlerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. İşGüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 12(4), 35-50. DOI: 10.4026/1303-2860.2010.156.x

Sorumlu Yazar: 
Tarık Totan
Geçerlik: 

Sınırlandırılmış betimleyici faktör analizi sonucunda faktör yükleri .464- .817 arasında değişen, top- lamda varyansın %43,44’ünü açıklayan 14 madde belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik çalışması Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ve test tekrar test yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Çocuk sorumluluğu alt boyutunun Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .76, eşin önceliği alt boyutunun .73, iş yaşamı sorunları boyutunun .75 ve ölçeğin toplamına ilişkin katsayı ise .84 olarak hesaplanmıştır.

3 faktörlü ve 14 maddeli bir ölçek elde edilmiştir.
Çocuk Sorumluluğu (4m): Kadının çocukları işinden önce gelir.
Eşin Önceliği (7m): Evlendiğimde eşimin işiyle ilgili öncelikler benimkinden önde gelecektir.
İş Yaşamı Sorunları (2m): Meslek hayatımda çalışma koşullarının kadınlar için uygun olmadığını düşündüğümde işimi bırakırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç uygun değil, 2=çok az uygun, 3=kısmen uygun, 4=oldukça uygun ve 5=tamamen uygun)
İletişim: