Kadınlar için Cinsel Memnuniyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Abalı-Çetin, S., & Aslan, E. (2018). Validity and reliability of the Turkish version of the Sexual Satisfaction Scale for Women. Sexuality & Culture. doi: 10.1007/s12119-018-9499-1.

Sorumlu Yazar: 
Serpil Abalı Çetin
Geçerlik: 

Sekiz uzman tercüme edilen aracın içerik geçerliliğini değerlendirdi.Ölçek ve alt zaman değişmezliği ve geçerliliği de dahil olmak üzere, güvenirliğini test etmek için Pearson’un ürün-moment korelasyon katsayısı ve iki taraflı, 0,01 anlamlılık düzeyine sahip çift-örnekli t testi kullanılmıştır. İçerik geçerliliği (veya mantıksal geçerlilik), bir ölçeğin belirli bir yapının tüm yönlerini ne ölçüde temsil ettiğini ifade eder. CVI, içerik geçerliliğini ölçmek için kullanıldı ve sekiz uzman, öğelerin anlamını değerlendirdi

Güvenirlik: 

Güvenilirlik PPMCC ve madde-toplam korelasyonları kullanılarak değerlendirildi. Ayrıca iç tutarlılık Cronbach’ın alfa kullanılarak değerlendirildi.

30 madde
-Şimdiki cinsel hayatımdan memnunum.
-Eşim istediğim zaman en derin duygu ve duyguları hakkında konuşmakta zorluk çekmiyor.
-Eşimi cinsel zorluklarla hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum.

Derecelendirme: 
5’li likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum – 4=katılıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: