İşbirlikli Karar Alma Sürecine Katılım İstekliliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kıcı, D. (2012). İş Birlikli Karar Alma Sürecine Katılım İstekliliği Ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3).

Sorumlu Yazar: 
Derya Kıcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .803 bulunmuştur.

Derecelendirme: 
İletişim: