İmmunsupresif Tedaviye Uyum Ölçeği (ITAS)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bayhan, B. (2014). Organ nakli hastalarında immunsupresif tedaviye uyum ölçeği’nin Türkiye’de geçerlik güvenirliği (Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Bahar Bayhan
Geçerlik: 

İçerik geçerliği için yedi uzman görüşüne başvurulmuş ve uzman görüşlerinin uyumlu olduğu saptanmıştır (M-İGİ=0.96, Ö-İGİ=0.96)

Güvenirlik: 

İmmunsupresif Tedaviye Uyum Ölçeği’nin (İTUÖ) Türkçe versiyonunun iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 0.65’dir (ölçek madde sayısına ve örneklem büyüklüğüne bağlı olarak). Doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve ölçeğin uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır

1. Son 3 ay içerisinde organ reddinizi önleyecek ilaçlarınızı unuttuğunuz
için kaç kez alamadınız?

2. Son 3 ay içerisinde organ reddinizi önleyecek ilaçlarınızı alırken dozunda ve/veya saatinde kaç kez yanlışlık yaptınız?

3. Son 3 ay içerisinde organ reddinizi önleyecek ilaçlarınızı yan etkileri nedeniyle kendinizi kötü hissetmenizden dolayı kaç kez almadınız?

Derecelendirme: 
1= geçerli değil, 2=biraz geçerli, 3=geçerli, 4= yüksek
İletişim: