Beş Yaş Çocukları İçin Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güven,, Y. ve Işık, B. (2006). Beş Yaş Çocukları İçin Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği’nin (MASDU-5 Yaş) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Bilimleri Dergisi, 23(23), 125-142.

Geçerlik: 

Faktör analizi sonucunda ölçek 4 faktör ve 19 maddeye indirgenmiștir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümünün ve alt boyutlarının iç güvenirlik katsayıları Cronbach Alpha tekniği ile hesaplanmıș ve güvenirlik katsayısı yüksek olarak bulunmuștur. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0.83, test-tekrar test güvenirliği korelasyon değeri ise r =.89 bulunmuștur.

36 madde bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
“Hiçbir zaman”, “Bazen” ve “Her zaman”