İmmünsupresif İlaç Kullanımına Uyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özdemir, Z. (2015). Solid organ transplantasyonu yapılan hastalara yönelik İmmünsupresif İlaç Kullanımına Uyum Ölçeği’nin geliştirilmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Zeliha Özdemir
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Açıklayıcı Faktör Analizi ile ölçeğin 11 madde ve tek faktörden oluştuğu tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: İç tutarlılık analizi sonucuna göre 11 maddelik ölçek için hesaplanan Cronbach α katsayısı 0,611’dir.

Ölçek toplam 11 maddeden ve tek boyuttan oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: