İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri İçin Matematik Dersi Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Balantekin, Y. ve Oksal, A. (2014). İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri İçin Matematik Dersi Motivasyon Ölçeği. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(2), 102-113.

Sorumlu Yazar: 
Yakup Balantekin
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek için faktör analizi yapılmış ve analiz sonucunda faktör yük değerleri .52 ile .80 arasında değişen 14 madde ve toplam değişkenliğin % 50.07‟sini açıklayan 3 faktör elde edilmiştir. Faktör analizi sonucunda maddeler içerik açısından incelenmiş birinci faktör Dışsal Motivasyon (α=.78); ikinci faktör Motivasyonsuzluk (α=.71) ve üçüncü faktör ise İçsel Motivasyon (α=.61) olarak adlandırılmıştır.

Güvenirlik: 

Yapılan güvenirlik analizinde Dışsal Motivasyon faktörü için Cronbach Alpha değeri .78; Motivasyonsuzluk faktörü için Cronbach Alpha değeri .71; İçsel Motivasyon faktörü için Cronbach’s Alpha değeri .61 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 14 madde ve üç faktördenoluşmaktadır.
Dışsal Motivasyon (5m): Matematik dersinde yer alan konuları, derste başarılı olacak kadar öğrenmek yeterlidir.
Motivasyonsuzluk (5m): .Matematik soruları çok zor olduğunda, bunları yapmaktan vazgeçerim.
İçsel Motivasyon (4m): Matematik dersinde yüksek not almak önemli değildir, önemli olan derste yer alan konuları öğrenmektir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: