İlköğretimde Uygulanan Performans Görevlerinin Etkililiğine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Başboğaoğlu, U., & Demir, M. (2011). İlköğretimde uygulanan performans görevlerinin etkililiğine ilişkin geliştirilen tutum ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(2), 23-30.

Sorumlu Yazar: 
Uğur Başboğaoğlu
Geçerlik: 

Ölçeğin kapsam geçerliği çalışması için uzman görüşlerinden, yapı geçerliğini ortaya koymak amacıyla deneme formunda yer alan 49 madde üzerinde açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır (Cerit, 2006: 350). Faktör analizi yapılmadan önce verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser Mayer Olkin (KMO) ve Bartlett testiyle test edilmiştir. Değerlendirmeye alınan 152 adet 49 maddelik deneme ölçeği formu için KMO değeri .83, Bartlett testi sonucu 3422,588 p<.000 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

İlköğretim IV. ve V. sınıflarda uygulanan performans görevlerine yönelik geliştirilen tutum ölçeği deneme formu 2009-2010 yılı Malatya ili merkez ilçesine bağlı ilköğretimde çalışan 152 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Bu uygulama sonucu elde edilen güvenirlik katsayısı .75 bulunmuştur. Aynı tutum ölçeği 388 sınıf öğretmenine uygulanmış ve bu ölçeğin güvenirlik katsayısı .92 bulunmuştur

49 madde tek faktörden oluşmaktadır
Performans görevlerine yönelik tutum ifdeler :Performans ödevleri öğrencilerin bilgi ve becerilerinin gelişmesini sağlamaktadır.
Performans ödevleri öğrencilerin derse karşı motivasyonlarını azaltmaktadır.

Derecelendirme: 
5 li likert tipi “(1) kesinlikle katılmıyorum”, (2) “katılmıyorum”, (3) “kararsızım”, (4) “katılıyorum” ve (5) “kesinlikle katılıyorum”
İletişim: