Türkçe Dersinde Uygulanan Eğitsel Oyunlara Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Varışoğlu, B., Şeref, İ., Gedik, M. ve Yılmaz, İ. (2013). Türkçe dersinde uygulanan eğitsel oyunlara yönelik tutum ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 1059-1081.

Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğinin tespiti için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi araştırmacılarca belirlenen maddeler arasından aynı yapıyı ya da niteliği ölçen maddelerin ortaya çıkarılarak gruplanmasını amaçlayan bir analiz tekniğidir (Karagöz ve Kösterelioğlu, 2008). Bu süreçte, Kaiser Meyer Olkin (KMO) ve Bartlett testi sonuçları, maddelerin ortak faktör varyans değerleri, öz değer çizgi grafiği, temel bileşenler analiz sonuçları ve yorumlanabilir faktörler elde etmek için varimax döndürme tekniği sonuçları incelenmiştir.

Güvenirlik: 

Bir ölçekte geçerliliğin ilk şartı güvenilirliğin sağlanmasıdır. Bu bağlamda, ölçeğin güvenilirliğini test etmek amacıyla maddelerin madde toplam test puanı korelasyonu ve Cronbach Alfa güvenilirlik kat sayısı değeri hesaplanarak incelenmiştir. Cronbach Alfa güvenilirlik kat sayısı değeri, ölçeğin test puanları arasındaki iç tutarlılığının bir ölçüsüdür ve 0,70 üzeri değerler test güvenilirliği için yeterli kabul edilmektedir. Madde toplam test puanı korelasyonu ise madde puanı ile test maddeleri toplam puanı arasındaki ilişkiyi açıklamada kullanılır. Madde toplam test puanı korelasyonunun yüksek ve pozitif çıkması ölçeğin iç tutarlılığa sahip olduğunu gösterir.

Derecelendirme: 
5’li Likert