Salgın Döneminde Uygulanan Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan, R. (2021). Salgın Döneminde Uygulanan Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. KAÜİİBFD, 12(23), 369-393. doi: 10.36543/kauiibfd.2021.017

Sorumlu Yazar: 
Rahim ARSLAN
Geçerlik: 

AFA neticesinde 35 maddenin 21’inin 5 faktöre dağıldığı görülmüştür. 5 faktörlü yapının açıklanan toplam varyansı %63.333 olarak elde edilmiştir.Ayrıca madde faktör yük değerlerinin 0.511 ile 0.845 arasında olduğu görülmüştür. AFA ile elde edilen yapının yapısal eşitlik modeli oluşturulmuş, doğrulayıcı faktör analizi ile modele uygunluğu test edilmiştir. DFA neticesinde uyum indeksleri kabul edilebilir aralıkta hesaplanmıştır

Güvenirlik: 

İç tutarlılığın diğer bir göstergesi olan Cronbach Alpha değeri tüm ölçek için 0.884, madde ayırt edicilik indeksi amacıyla yapılan alt üst gruplara dayalı madde analizi anlamlı (P<0,000) elde edilmiştir. Ayrıca alt faktörlerin Cronbach Alpha değerleri 0.896-0.658 aralığında elde edilmiştir. Ön test ve son test puanları arasındaki korelasyon katsayıları anlamlı olarak elde edilmiştir (p<0,05).

Faktör 1: Uzaktan Eğitimde Üniversitenin Sunduğu İmkanlardan Memnuniyet,
Uzaktan eğitim sürecinde üniversitemizin elinden geleni yaptığına inanıyorum.
Üniversitemiz öğrencilerine çok kısa zamanda güzel bir imkan sundu.
Uzaktan eğitimde karşılaşılan mağduriyetlere üniversite çözüm üretmiştir.
Üniversitemin uzaktan eğitim sisteminden genel olarak memnunum.
Uzaktan eğitim sürecinde üniversite tarafından yapılan bilgilendirmeler yeterlidir.
Üniversitenin UZEM için alt yapısı yeterlidir.
Faktör 2: Uzaktan Eğitimde Öğretim üyelerine yönelik tutum
Uzaktan eğitimde hocalar gerekli çabayı göstermişlerdir.
Öğretim üyeleri ders konusunda çözüm odaklı olmuşlardır.
Ders veren öğretim üyeleri uzaktan eğitim için hazırlıklıdır.
Uzaktan eğitimde ders veren öğretim üyelerinin yükledikleri kaynak ve materyalleri yeterli buluyorum.
Faktör 3:, Online Sınavlara Yönelik Tutum,
Online Sınavların gereksiz olduğunu düşünüyorum.
Vize ve finallerin internet üzerinden yapılmasını uygun buluyorum.
Online sınavlar haksızlığa neden olmuştur.
Online sınavlar gerçek başarıyı ölçmüştür.
Faktör 4: Uzaktan Eğitimde İletişim ve Erişim,
Derslerin öğretim üyeleriyle gerektiğinde etkileşime geçebiliyorum.
Ders notlarına sistem üzerinden rahatlıkla ulaşabiliyorum.
Uzaktan eğitime herkes eşit şekilde erişebilmiştir.
Derslerle ilgili talep ve önerilerimi ilgili kişilere iletebiliyorum.
Faktör 5: Uzaktan Eğitim ve Yüz Yüze Eğitimin Kıyaslanması
Yüz yüze eğitimin önemini bu süreç ortaya çıkarmıştır.
Uzaktan eğitim derslerine çalışmada zorlandım.
Yüz yüze eğitimde daha başarılı olacağıma inanıyorum.

Derecelendirme: 
Örnek: 5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: