İlköğretim İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baş, G. (2012). İlköğretim İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 411-424.

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Baş
Geçerlik: 

Oluşturulan deneme ölçeği seçilen öğrenci grubuna uygulandıktan sonra, ilköğretim öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutum ölçeğinin yapı geçerliğinin belirlenmesi için açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonunda, madde toplam korelasyon değeri 0.32 ve üzerindeki maddeler ölçekte bırakılmıştır

Güvenirlik: 

Bu açıdan, ölçeğin elde edilen Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı mükemmel olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle ölçeğin güvenilir bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. İkincisi ise testi yarılama yöntemiyle ölçeğin güvenirliği hesaplanmış, testin Spearman-Brown iki yarı test korelasyonu 0.83 olarak bulunmuştur.

35 madde 2 faktörden oluşmaktadır

Derecelendirme: 
5 li likert tipi “(1) kesinlikle katılmıyorum”, (2) “katılmıyorum”, (3) “kararsızım”, (4) “katılıyorum” ve (5) “kesinlikle katılıyorum”
İletişim: