İlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Çevre Okuryazarlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yavuz, M., Balkan-Kıyıcı, F. ve Atabek-Yiğit, E. (2014). İlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Çevre Okuryazarlığı Ölçeği:Ölçek geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 4(3), 40-53.

Sorumlu Yazar: 
Fatime Balkan-Kıyıcı
Geçerlik: 

Sınırlandırma olmadan yürütülen doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin uyum indeksi değerleri; χ2= 395.07 (N=401, sd=169, p= .00), χ2 / sd= 2.33, RMSEA= 0.058, RMR= 0.070, CFI=0.96, RFI=0.91, NFI=0.92, IFI=0.96 ve NNFI= 0.95 olarak bulunmuştur. Ölçeğin tutum boyutunun faktör yükleri. 29- .72, davranış boyutunun .31-. 72 aralığında değişmekte olduğu görülmektedir.

Güvenirlik: 

Hazırlanan ölçeğin güvenirlilik çalışma- sı sonucunda tüm ölçek için Cronbach Alpha katsayısı. 84 olarak bulunmuştur. Madde toplam korelas- yonları davranış alt boyutu için .47-.71 ve tutum alt boyutu için .52-.67 aralığında değiştiği görülmektedir.

20 madde 2 alt boyut
Davranış (10 m):
Tutum (10 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: