Hizmet İşletmelerinde İçsel Pazarlama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yüksekbilgili, Z. (2018). Hizmet İşletmelerinde İçsel Pazarlama Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(4), 225-230.

Sorumlu Yazar: 
Zeki Yüksekbilgili
Geçerlik: 

Türkçeye çevrilen soru formuna ait geçerlilik değeri ise 0,959 olarak belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümüne ilişkin iç tutarlılık katsayısı α = ,959’dur.

Ölçek 10 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır.
Yöneticilerimiz, personel eğitimlerinin çok önemli olduğunu düşünüyor dolayısı ile personelimiz, kaliteli müşteri hizmeti verecek yeteneklere sahiptirler

Derecelendirme: 
7’li Lİkert (1=tamamen katılmıyorum- 7= tamamen katılıyorum)
İletişim: