Hiper Ortamlarda Kaybolma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karadeniz, Ş. & Kılıç, E. (2004). Adaptation of Disorientation Scale. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 39, 420-229,

Sorumlu Yazar: 
Şirin Karadeniz
Geçerlik: 

Uyarlama çalışması yapılan ölçeğin yapı geçerliliğini incelemek üzere
faktör analizi yapılmıştır. Tek bir faktöre ulaşmak amacıyla yapılan faktör
analizinde; 3 maddenin yük değeri < .30 ve faktör ortak varyansı < .iO
oldugu için analizden çıkarılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı
.77 olarak bulunmuştur.

Tek boyut ve 10 Madde: Materyalin düzenlenme biçimi kafanızı ne kadar karıştırdı?

Derecelendirme: 
5’li Likert (her madde için farklı)
İletişim: