Hipomanik Tutumlar ve Pozitif Yordamalar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Maçkalı, Z., Tosun, A., Tosun, Ö. Ç., Hariri, A. G., Akkaya, C., İyidoğan, E., ve Yalçın, Ö. S. (2014). Hipomanik Tutumlar ve Pozitif Yordamalar Ölçeği Kısa Formunun Geçerlik ve Güvenirlik. Türk Psikiyatri Dergisi, 25(2), 1-9.

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Maçkalı
Geçerlik: 

Birleşen geçerliğini (convergent validity) değerlendirmek için, klinik grupta ve sağlıklı kontrol grubunda Kısa-HİTPOY
toplam puanının DDBÖ ve FOTÖ toplam puanlarıyla olan korelasyonlarına bakılmıştır. Kısa-HİTPOY’un hem DDBÖ
ile (klinik grupta r=0,25, kontrol grubunda r=0,48, p<0,01) hem de FOTÖ ile (klinik grupta r=0,61, kontrol grubunda
r=0,51, p<0,01) anlamlı düzeyde korelasyonlar gösterdiği bulunmuştur. Bu sonuçlar Kısa-HİTPOY’un birleşen geçerliğini
desteklemektedir.

Güvenirlik: 

Kısa-HİTPOY’un Cronbach alfa katsayısı 0,53 olarak bulunmuştur. Her bir maddenin “madde-toplam puan korelasyonlarına” bakıldığında, ölçekte ters yönde çalışan ve düşük madde toplam puan korelasyonu olan 10 madde (2, 7, 9, 10, 12, 15, 18, 23, 26, 30) olduğu görülmüştür.Sorunlu olan 10 madde çıkarıldıktan sonra, alfa katsayısı bütün
örneklem için 0,84, klinik grup için 0,83 ve kontrol grubu için 0,86 gibi tatmin edici değerlere ulaşmıştır. Ölçeğin
bundan sonraki geçerlik ve güvenilirlik analizleri bu 15 maddelik (3, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 29)
yeni versiyonu üzerinden yapılmıştır.

Tek alt boyut ve toplam 30 madde.

Derecelendirme: 
10’lu Likert (1=Hiç Katılmıyorum-10= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: